Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2013

Cele w coachingu, czyli jak wspierać Klienta w definiowaniu końcowych efektów programu coachingowego

Obraz
Jednym z czynników determinujących efektywność coachingu są dobrze wyznaczone cele na proces. Im lepiej są one zdefiniowane, tym większa szansa na końcowy sukces. Klienci decydując się na pracę z coachem rzadko mają dokładnie zdefiniowane cele. Wiedzą, co chcieliby zmienić, mają czasem nawet wyobrażenie, jakiego wsparcia od coacha potrzebują, jednak najczęściej nie mają jasno i klarownie zdefiniowanych końcowych efektów. Zadaniem coacha, jest pomóc swojemu Klientowi te efekty bardzo dokładnie określić. Niezwykle użyteczną techniką wykorzystywaną przy definiowaniu celów jest GAS (goal attainment scaling) - skalowanie stopnia osiągnięcia celu.Technika ta jest o tyle użyteczna, że pozwala Klientowi i coachowi określić efektywność wspólnej pracy.