Posty

Wyświetlanie postów z 2013

Jak być lepszym coachem? - refleksje z superwizji coachingowych

Obraz
Superwizja w coachingu jest potrzebna i wymagana przez organizacje zrzeszające coachów w procesach akredytacyjnych i certyfikacyjnych.

Mam to szczęście, że czasem towarzyszę moim mniej doświadczonym kolegom w ich drodze rozwoju. Zauważyłem, że wielu z nich popełnia te same błędy, prowadząc sesje ze swoimi klientami.

O kilku najbardziej popularnych postanowiłem napisać...


Cele w coachingu, czyli jak wspierać Klienta w definiowaniu końcowych efektów programu coachingowego

Obraz
Jednym z czynników determinujących efektywność coachingu są dobrze wyznaczone cele na proces. Im lepiej są one zdefiniowane, tym większa szansa na końcowy sukces. Klienci decydując się na pracę z coachem rzadko mają dokładnie zdefiniowane cele. Wiedzą, co chcieliby zmienić, mają czasem nawet wyobrażenie, jakiego wsparcia od coacha potrzebują, jednak najczęściej nie mają jasno i klarownie zdefiniowanych końcowych efektów. Zadaniem coacha, jest pomóc swojemu Klientowi te efekty bardzo dokładnie określić. Niezwykle użyteczną techniką wykorzystywaną przy definiowaniu celów jest GAS (goal attainment scaling) - skalowanie stopnia osiągnięcia celu.Technika ta jest o tyle użyteczna, że pozwala Klientowi i coachowi określić efektywność wspólnej pracy.

Dlaczego coachowie w biznesie mogą mieć trudniej?

Coachowie w biznesie czasem mają trudniej. W life coachingu klient jest zaangażowany i zmotywowany do pracy. Partnerstwo jest budowane jeszcze przed pierwszą sesją lub w jej trakcie. Obie strony uzgadniają swoje oczekiwania, potrzeby i definiują swoje role. Potem już tylko czasem odwołują się do wspólnych ustaleń, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jak zmieniają się ludzie?

Transteoretyczny model Prochaski i DiClemente Głównym celem wsparcia psychologicznego i coachingowego jest zmiana. Różne szkoły i podejścia psychoterapeutyczne w różny sposób definiują czynniki czy etapy prowadzące do zmiany. Od kilkunastu lat Prochaska i DiClemente pracują nad zbudowaniem takiego modelu, który uwzględniałby różnice w poglądach głównych szkół, a równocześnie podkreślał wspólne i istotne elementy psychoterapii (Czabała, 2002). Nas oczywiście interesuje ten model w kontekście zastosowań w coachingu i doradztwie psychologicznym.

Techniki coachingowe - Emocje i podejmowanie decyzji

Jedną z korzyści, jaką uzyskuje Klient dzięki pracy coachingowej jest zmiana sposobu patrzenia na wyzwania, z którymi się mierzy. Spojrzenie z innej perspektywy otwiera nowe możliwości działania. Doskonale oddaje to metafora tunelu. Każdy z nas funkcjonuje w swego rodzaju percepcyjnym tunelu - dotychczasowe nasze doświadczenia, wychowanie, role, które pełnimy determinują nasz sposób patrzenia na rzeczywistość. Jeśli napotykamy na trudność szukamy sposobów poradzenia sobie z nią odwołując się do znanych i sprawdzonych strategii. Kłopot pojawia się wtedy, gdy sprawdzone strategie zawodzą. To, czego wtedy potrzebujemy, to zmiany perspektywy, zmiana sposobu popatrzenia na wyzwanie. Potrzebujemy "wyjścia poza nasz percepcyjny tunel".